Regulamin zakupów

Rozdział 1 Postanowienia ogólne
 1. Sklep tucudanakiju.pl (zwanego dalej Sklepem) prowadzony jest pod adresem serwisu Internetowego https://tucudanakiju.pl zwanego dalej Serwisem.
 2. Właścicielem Sklepu jest tu Cuda Na Kiju Agnieszka Zając, ul. Klemensa Matusiaka 9/102, 43-116 Bielsko-Biała, NIP: 5471985966, kontakt agnieszka.zajac@tucudanakiju.pl, tel. 507 988 698, zwanego dalej Sprzedawcą lub Usługodawcą.
 3. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
 4. Postanowienia tego Regulaminu stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego zawieranej pomiędzy kupującym a Sprzedawcą, chyba że w indywidualnej umowie sporządzonej na piśmie strony postanowią zmodyfikować poszczególne postanowienia umowne.
 5. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony w taki sposób, aby mogła zapoznać się z ich treścią, za pośrednictwem strony internetowej bądź adresu e-mail, chyba że strony umówiły się inaczej.
 6. Stronami umowy mogą zostać jedynie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub występują w imieniu podmiotu, który taką zdolność posiada.
Rozdział 2 Słowniczek Regulaminu
 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – jest to podmiot decydujący o zakresie, sposobie i celu zbierania i przetwarzania danych osobowych zebranych za pośrednictwem serwisu Internetowego.
 2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 5. GRUPA NA FACEBOOKU – społeczność uczestników kursu utworzona przez Usługodawcę, działająca w ramach portalu portalu społecznościowego Facebook, działającego pod adresem internetowym https://facebook.com.
 6. KLIENT – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 7. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. KONTO UŻYTKOWNIKA – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę. Konto użytkownika stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym. Założenie Konta użytkownika jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy Sprzedaży.
 9. KURS – świadczona przez Usługodawcę usługa na rzecz Klienta, z wykorzystaniem środków porozumienia się na odległość. Na kurs składa się ponadto udostępniane cyklicznie materiały cyfrowe np. ebooki lub materiały wideo.
 10. POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH – to czynność polegająca, na udostępnieniu podanych nam danych osobowych innemu podmiotowi, który wykonuje dla nas zleconą usługę. Podmiot, któremu powierzyliśmy dane osobowe, może je wykorzystywać jedynie w celu realizacja usługi, a po zakończeniu jej świadczenia zobowiązany jest usunąć lub zwrócić nam wszystkie przekazane przez nas dane osobowe.
 11. PRODUKT – dostępny w Sklepie Internetowym Kurs będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. REGULAMIN – niniejszy regulamin zakupów Sklepu Internetowego tucudanakiju.pl.
 13. SERWIS – serwis Internetowy mieszczący się pod adresem tucudanakiju.pl.
 14. SKLEP INTERNETOWY – sklep Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: https://tucudanakiju.pl.
 15. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – właściciel Serwisu, o którym jest mowa w Rozdziale 1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
 16. ŚRODEK POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ – każdy środek, który bez jednoczesnej fizycznej obecności Usługodawcy i Usługobiorcy można wykorzystywać do kontaktu między stronami umowy, np. poczta email, grupa facebook.
 17. TREŚCI CYFROWE – udostępniane przez Usługodawcę w formatach elektronicznych treści w tym w szczególności e-Booki, nagrania audio-wideo itp. Do odczytania Treści Cyfrowych niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Acrobat Reader lub innego wskazanego w opisie danej Treści Cyfrowej. Informacja o zastosowanym zabezpieczeniu znajduje się na karcie Produktu Cyfrowego.
 18. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 19. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 20. USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta lub zamierza korzystać z usług świadczonych przez Sklep Internetowy.
 21. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia będące potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą, z wyłączeniem pkt 2 w Rozdziale 3.
Rozdział 3 Zawarcie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do założenia Konta użytkownika.
 3. Cena Produktów uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkiem Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia oraz w formie wiadomości e-mail po złożeniu zamówienia.
 4. Potwierdzenie o którym jest mowa powyżej jest przesyłane w formie wiadomości e-mail na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres mailowy. Wiadomość ta zawiera w szczególności:
  1. dane sprzedawcy oraz formy kontaktu,
  2. przedmiot Umowy Sprzedaży wraz z ostateczną ceną oraz kosztami wysyłki oraz zasadami i terminem płatności,
  3. pouczenie o zasadach odstąpienia od umowy przez Konsumenta (Załącznik nr 1 do Regulaminu),
  4. treść regulaminu wraz z wzorami odstąpienia od umowy czy zgłoszenia reklamacji w ramach rękojmi (załącznik nr 2 do Regulaminu).
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz
  2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3
Rozdział 4 Formy i termin płatności, koszty i czas dostawy
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Przelew tradycyjna na rachunek bankowy nr. 22 1050 1070 1000 0097 0449 3338 tytułem: nr zamówienia. Przelew powinien być dokonany w terminie 7 dni od chwili złożenia zamówienia. Brak przelewu oznacza automatyczne odstąpienie od umowy – dotyczy to zarówno Klienta będącego lub niebędącego Konsumentem. Rozpoczęcie wykonanie usługi, nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na konto rozliczeniowe Sprzedawcy z chwilą udostępnienia Produktu.
  2. Płatność elektroniczna – płatność za pomocą systemu płatności, do którego Klient zostanie przekierowany w celu dokonania płatności. Dokonanie płatności jest możliwe z chwilą zakończenia wypełniania formularza zamówienia. Rozpoczęcie wykonanie usługi, nastąpi po zaksięgowaniu wpłaty na konto rozliczeniowe Sprzedawcy z chwilą udostępnienia Produktu. Niedokonanie płatności skutkować będzie automatycznym odstąpieniem od umowy sprzedaży. Wszelkie spory związane z dokonaną płatnością, rozstrzygane są bezpośrednio przez Klienta z operatorem płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg płatności ani za udostępnione dane np. kart kredytowych, na stronie operatora płatności. Rozliczeniem transakcji za zgodą i wyborem Klienta, zajmuje się: Przelewy24 – PayPro SA ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł. Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. Produkty dostępne na stronie Sklepu Internetowego są dostarczane Klientowi w chwili ich udostępnienia przez Sprzedawcę, o czym Klient jest informowany na karcie Produktu.
 3. Warunkiem udostępnienia Produktu jest opłacenie w całości zamówienia zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale 4, pkt. 1.
Rozdział 5 Zasady i warunki techniczne realizacji Kursu
 1. Kurs realizowany jest w czasie i na zasadach wskazanych w opisie Produktu.
 2. Kurs składa się na:
  1. udostępnieniu przez Sprzedawcę do indywidualnego użytku przez Usługobiorcę treści cyfrowych tj plików PDF lub/i nagrań wideo, za pośrednictwem Konta użytkownika;
  2. udzielaniu przez Usługodawcę odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania za pośrednictwem emaila lub w ramach utworzonej dla kursantów grupy na Facebooku.
 3. W momencie rozpoczęcia Kursu, uczestnik uzyskuje dostęp do treści cyfrowych, np filmów instruktażowych, opisu wykonywanych czynności lub poradników w formie ebooków.
 4. Otrzymany przez Usługobiorcę dostęp do treści opisanych w Rozdziale 5 pkt 2.1 jest ograniczony w czasie do okresu jednego roku kalendarzowego.
 5. Udostępnione treści cyfrowe o których mowa w Rozdziale 5 pkt. 2.1 są własnością Usługodawcy i mogą być wykorzystywane przez Usługobiorcę wyłącznie w celu nabycia wiedzy i umiejętności obejmujących zakres Kursu.
 6. W ramach Kursu uczestnik otrzyma od Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej adres grupy na facebooku, gdzie po wysłaniu zgłoszenia i weryfikacji tożsamości (podaniu adresu email i numeru zamówienia) będzie mógł zadawać pytania i wymieniać doświadczenia z innymi uczestnikami Kursu. Udział w grupie jest nie obligatoryjny i nie niesie ze sobą dostępu do dodatkowych treści.
 7. W celu uczestnictwa w Kursie klient musi posiadać:
  1. komputer osobisty, przenośny, tablet lub smartphone z zainstalowaną przeglądarką Internetową np. Google Chrome, Internet Explorer, Opera lub inną;
  2. stały dostęp do Internetu o przepustowości łącza minimum 2mb/sek;
  3. posiadać dostęp do konta pocztowego email;
  4. posiadać oprogramowanie umożliwiające odczyt plików PDF np. Adobe Reader.
 8. Usługodawca nie zapewnia dostępu do środków technicznych, o których jest mowa w Rozdziale 5 pkt 7.1-7.3.
 9. Strony uzgadniają, że chwilowe problemy techniczne związane ze świadczeniem usługi, np. awaria Internetu, powodująca brak dostępu do publicznej sieci Internet po jednej ze stron Umowy, nie są podstawą do zmiany terminu świadczenia usługi.
Rozdział 6 Prawa i obowiązki stron wynikające z umowy świadczenia usług
 1. Usługodawca:
  1. w zależności od charakteru zawartej umowy zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi zgodnie z jej treścią i postanowieniami regulaminu sprzedaży;
  2. zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach umowy, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej – obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie;
  3. ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej;
  4. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje podjęte przez Klienta w trakcie lub następstwie świadczenia usług;
  5. w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym, bez zachowania przez Klienta prawa do zwrotu kosztów Usługi;
 2. Usługobiorca:
  1. ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług zgodnie umową i postanowieniami regulaminu;
  2. ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  3. zobowiązuje się do nie przesyłania i nieprzekazywania informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym i niezgodnym z rzeczywistością;
  4. zobowiązuje się do nie rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie udostępnionych przez Usługodawcę treści cyfrowych
Rozdział 7 Prawo do odstąpienie od umowy
 1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się z chwilą dostarczenia Produktów do Klienta.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (Załącznik nr 2 do Regulaminu) może zostać złożone wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka.zajac@tucudanakiju.pl.
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza będącego załącznikiem do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi koszt zamówionych produktów.
 6. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. Z chwilą rozwiązania umowy, rozumianej jako termin otrzymania przez Sprzedawcę wiadomości o zamiarze odstąpienia od umowy, Usługobiorca traci prawo do korzystania z udostępnionego przez Sprzedawcę Produktu, obejmującego:
  1. prawo do korzystania z udostępnionych wcześniej przez Usługodawcę treści cyfrowych;
  2. prawo do uzyskania odpowiedzi związanych z tematyką kursu;
  3. prawo dostępu do grupy zamkniętej na Facebooku utworzonej dla Uczestników kursu.
 8. Wszelkie dalsze wykorzystywanie materiałów udostępnionych przez Usługodawcę jest bezprawne i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną i lub karną wynikającą z przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Rozdział 8 Prawo rękojmi i reklamacji
 1. Sprzedawane Kursy mają charakter Usługi Zlecenia i jako takie nie podlegają prawu rękojmi określone w Kodeksie Cywilnym.
 2. Usługodawca zobowiązuje się wykonać usługę w sposób staranny i zgodnie z zamieszczonym opisem Produktu.
 3. Klientowi przysługuje prawo złożenia reklamacji co do zakresu i terminu, jeśli było ono niezgodne z opisem zakupionego Produktu.
 4. Reklamację może zostać złożona w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka.zajac@tucudanakiju.pl.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 6. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny z tytułu Umowy Sprzedaży.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działanie usług firm trzecich tj dostawcy poczty elektronicznej Klienta lub dostawcy i właściciela portalu Facebook firmy Facebook, Inc..
 10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela wsparcia Klientom w zakresie działania oprogramowania, sprzętu IT, niezbędnego do korzystania i udziału w Kursie.
Rozdział 9 Pozostałe Usługi Elektroniczne świadczone za pośrednictwem Sklepu Internetowego
 1. W Sklepie Internetowym oprócz Kursu świadczone są następujące Usługi Elektroniczne: Konto użytkownika oraz Formularz Zamówień.
 2. Konto użytkownika – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu następujących kroków przez Usługobiorcę:
  1. wypełnieniu Formularza Rejestracji,
  2. kliknięciu pola „Zarejestruj się”
 3. Usługa Konto użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, do usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy.
 4. Rezygnacja z konta użytkownika w trakcie trwania Kursu wiąże się z utratą dostępu do udostępnionych przez Usługodawcę treści cyfrowych.
 5. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
 6. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę”.
 7. Istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego), jedynie do czasu kliknięcia pola Kupuję i płacę.
 8. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działanie systemu, leżące po stronie Usługobiorcy, w szczególności za awarie sprzętu Usługobiorcy, czy brak dostępu przez Usługobiorcę do Internetu lub jego niewłaściwe działanie.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania działania Sklepu Internetowego, w wyniku trwających prac modernizacyjnych, konserwacyjnych Serwisu lub w wyniku awarii serwerów, na których znajduje się Serwis.
 11. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 12. Usługobiorca może w sprawach związanych z działaniem Serwisu, zgłaszać swoje uwagi na adres agnieszka.zajac@tucudanakiju.pl.
Rozdział 10 Dane osobowe
 1. Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w ramach funkcjonowania Serwisu jest tu Cuda Na Kiju Agnieszka Zając, ul. Klemensa Matusiaka 9/102, 43-116 Bielsko-Biała, NIP: 5471985966, kontakt agnieszka.zajac@tucudanakiju.pl.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Prawo podatkowe).
 3. Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną np. w celu prowadzenia korespondencji email pomiędzy stronami umowy lub świadczącym usługi informatyczne np. serwisowanie komputerów lub serwerów, na których zlokalizowane są Państwa dane. Dodatkowo dane będą przekazane firmie świadczącej na naszą rzecz usługi księgowe.
 4. Osobnym Administratorem danych osobowych jest bank lub operator płatności elektronicznej, w zależności od wybranej przez Państwa metody płatności.
 5. Dane Państwa będą przetwarzane przez:
  1. Okres pełnych 6 lat kalendarzowych w przypadku danych przekazanych nam w celach rachunkowych;
  2. Okres świadczenia usługi Konta użytkownika w przypadku danych przekazanych nam podczas zakładania konta.
 6. Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt mailowy lub skorzystania z funkcjonalności Naszego serwisu Internetowego.
 8. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, wniosek o którym jest mowa w pkt. 7, powinien dodatkowo zawierać uzasadnienie.
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, żądanie ich usunięcia jest ograniczone przez prawny obowiązek ciążący na Administratorze a wynikający z przepisów Podatkowych.
 10. Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.
Rozdział 11 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
Rozdział 12 Postanowienia końcowe
 1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronach Sklepu Internetowego.
 2. W każdym wypadku, a w szczególności, jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Sprzedawcą a Klientem są sądy Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, poprzez ogłoszenie na stronie Serwisu oraz wysłanie informacji mailowej do zarejestrowanych użytkowników Serwisu.
 4. Zarejestrowani użytkownicy serwisu mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zmiany Regulaminu, poprzez wysłanie e-maila na adres Sprzedawcy w przeciągu 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o zmianie.
 5. Skorzystanie z prawa, o którym jest mowa w punkcie 4, skutkować może zaprzestaniem świadczenia usług elektronicznych w postaci Konta Użytkownika, o ile Użytkownik nie posiada aktywnego dostępu do Kursu.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik posiada aktywny dostęp do Kursu, a zgłosił sprzeciw wobec zmian w Regulaminie sklepu, obejmować go będą wcześniejsze zapisy Regulaminu. Użytkownik taki nie może składać zamówień bez uprzedniej akceptacji nowych postanowień Regulaminu.
 7. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na umowy zawarte przed dniem ogłoszenia Regulaminu
 8. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
  1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.)
  2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z zm.)
  3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)