Regulamin zakupów w sklepie tucudanakiju.pl

 1. Rozdział – Postanowienia ogólne
  1. Sklep tucudanakiju.pl (zwanego dalej Sklepem) prowadzony jest pod adresem serwisu Internetowego https://tucudanakiju.pl zwanego dalej Serwisem.
  2. Właścicielem Sklepu jest tu Cuda Na Kiju Agnieszka Zając, ul. Kęcka 31, 43-340 Kozy, NIP: 5471985966, kontakt agnieszka.zajac@tucudanakiju.pl, zwanego dalej Sprzedawcą lub Usługodawcą.
  3. Cena Produktów uwidoczniona na stronie Sklepu podana jest w złotych polskich, ma charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
  4. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa.
  5. Postanowienia tego Regulaminu stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego zawieranej pomiędzy kupującym a Sprzedawcą, chyba że w indywidualnej umowie sporządzonej na piśmie strony postanowią zmodyfikować poszczególne postanowienia umowne.
  6. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony w taki sposób, aby mogła zapoznać się z ich treścią, za pośrednictwem strony internetowej bądź adresu e-mail, chyba że strony umówiły się inaczej.
  7. Stronami umowy mogą zostać jedynie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub występują w imieniu podmiotu, który taką zdolność posiada.
 2. Rozdział – Słowniczek Regulaminu
  1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – jest to podmiot decydujący o zakresie, sposobie i celu zbierania i przetwarzania danych osobowych zebranych za pośrednictwem serwisu Internetowego tucudanakiju.pl.
  2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia.
  4. KLIENT – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
  5. POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH – to czynność polegająca, na udostępnieniu podanych nam danych osobowych innemu podmiotowi, który wykonuje dla nas zleconą usługę. Podmiot, któremu powierzyliśmy dane osobowe, może je wykorzystywać jedynie w celu realizacja usługi, a po zakończeniu jej świadczenia zobowiązany jest usunąć lub zwrócić nam wszystkie przekazane przez nas dane osobowe.
  6. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  7. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  8. PRODUKT NA ZAMÓWIENIE – jest to produkt wyprodukowany na życzenie Klienta i odpowiadający jego indywidualnym potrzebom. Wykonany jest zgodnie z przekazaną przez Klienta specyfikacją inną niż w przypadku Produktu Spersonalizowanego.
  9. PRODUKT SPERSONALIZOWANY – większość Produktów dostępnych na stronie sklepu jest wykonywana każdorazowo po dokonaniu zakupu przez klienta. Klient składając zamówienie określa specyfikację produktu, zgodnie z ofertą przedstawioną przez Sprzedawcę na stronie Serwisu.
  10. REGULAMIN – niniejszy regulamin zakupów Sklepu tucudanakiju.pl
  11. SERWIS – serwis Internetowy mieszczący się pod adresem https://tucudanakiju.pl.
  12. SKLEP – sklep Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: https://tucudanakiju.pl.
  13. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – właściciel Serwisu tucudanakiju.pl, o którym jest mowa w Rozdziale 1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
  14. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą drogą elektroniczną.
  15. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
  16. USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta lub zamierza korzystać z usług świadczonych przez Sklep.
  17. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia będące wyrażeniem woli zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 3. Rozdział – Zawarcie umowy sprzedaży
  1. Klient wypełniając i wysyłając FORMULARZ ZAMÓWIENIA wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość.
  2. W odpowiedzi na złożone Zamówienie, Sprzedawca przesyła Klientowi potwierdzenie warunków Umowy Sprzedaży, będące potwierdzeniem woli zawarcia Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę.
  3. Warunki umowy o których jest mowa powyżej są przesyłane w formie wiadomości e-mail na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres mailowy. Wiadomość ta zawiera w szczególności:
   1. dane sprzedawcy oraz formy kontaktu
   2. przedmiot Umowy Sprzedaży wraz z ostateczną ceną oraz kosztami wysyłki oraz zasadami i terminem płatności
   3. pouczenie o zasadach odstąpienia od umowy przez Konsumenta (Załącznik nr 1 do Regulaminu)
   4. treść regulaminu wraz z wzorami odstąpienia od umowy czy zgłoszenia reklamacji w ramach rękojmi (załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu).
  4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
   1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu oraz
   2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3
 4. Rozdział – Formy i termin płatności, koszty i czas dostawy
  1. Płatność z tytułu Umowy Sprzedaży następuje poprzez przelew tradycyjna na rachunek bankowy: tu Cuda Na Kiju Agnieszka Zając, ul. Kęcka 31, 43-340 Kozy, nr konta: 22 1050 1070 1000 0097 0449 3338, tytułem: nazwa produktu. Przelew powinien być dokonany w terminie 7 dni od chwili złożenia zamówienia lub do daty wskazanej przez Sprzedawcę w warunkach umowy. Brak przelewu oznacza automatyczne odstąpienie od umowy, a umowę uznaje się za niezawartą – dotyczy to zarówno Klienta będącego lub niebędącego Konsumentem. Kompletowanie Produktów do wysyłki, rozpoczyna się wraz z chwilą zaksięgowania wpłaty na konto.
  2. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Dostawa Produktu do Klienta jest realizowana w formie nieodpłatnej i odpłatnej. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu przy opisie poszczególnych Produktów oraz w wiadomości email o której jest mowa w Rozdziale 3 pkt. 2 Regulaminu.
  4. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:
   1. przesyłka kurierska
   2. odbiór osobisty – po wcześniejszym uzgodnieniu czasu i miejsca odbioru
  5. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano inny termin.
  6. Za termin dostawy rozumie się czas pomiędzy rozpoczęciem kompletowania Produktów a momentem przekazania ich dostawcy lub poinformowania Klienta o możliwości odbioru.
  7. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 20 Dni Roboczych, z wyjątkiem PRODUKTÓW NA ZAMÓWIENIE, którego czas dostawy może być dłuższy, zgodnie z przekazanymi przez Sprzedawcę warunkami umowy. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  8. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  9. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  10. W przypadku klientów będących konsumentem, ciężar odpowiedzialności za przesyłkę jest po stronie Sprzedawcy.
 5. Rozdział – Prawo do odstąpienie od umowy
  1. Klient, będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może z pominięciem produktów opisanych w pkt 2 poniżej, w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt.6. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się z chwilą dostarczenia Produktów do Klienta.
  2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. ustaw Poz 827 z zm.) Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku, w którem przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb – określany przez Sprzedawcę jako PRODUKT NA ZAMÓWIENIE.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (Załącznik nr 2 do Regulaminu) może zostać złożone:
   1. tradycyjnie pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na tu Cuda Na Kiju Agnieszka Zając, ul. Kęcka 31, 43-340 Kozy, gdzie data stempla pocztowego lub nadania przesyłki jest wiążąca przy ustalaniu zachowania terminu, o którym jest mowa w pkt. 1, lub
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka.zajac@tucudanakiju.pl.
  4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza będącego załącznikiem do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi koszt zamówionych produktów, różnicę w cenie pomiędzy wybranym przez konsumenta sposobem dostarczenia rzeczy a najtańszym oferowanym przez Sprzedawcę sposobem dostarczenia rzeczy. Zwrotowi nie podlegają poniesionych przez Klienta koszty zwrotu Produktów do Sprzedawcy.
  7. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy wysyłając go na własny koszt na adres tu Cuda Na Kiju Agnieszka Zając, ul. Kęcka 31, 43-340 Kozy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
  9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. O zaistnieniu takiego zdarzenia Sprzedawca, niezwłocznie powiadamia Klienta.
 6. Rozdział – Prawo rękojmi i reklamacji
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
  2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.
  3. Reklamację (Załącznik nr 3 do Regulaminu) może zostać złożone:
   1. tradycyjnie pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres tu Cuda Na Kiju Agnieszka Zając, ul. Kęcka 31, 43-340 Kozy, lub
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka.zajac@tucudanakiju.pl
  4. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
  5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji.
  6. W przypadku, gdy Sprzedawca uznał to za konieczne, Klient zostanie poproszony o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres tu Cuda Na Kiju Agnieszka Zając, ul. Kęcka 31, 43-340 Kozy lub też o wydanie Produktu zamówionemu przez Sprzedawcę kurierowi. Samo odesłanie produktu, nie wpływa na bieg terminu o którym jest mowa w punkcie poprzednim.
  7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży.
  8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta nie będącego konsumentem.
 7. Rozdział – Usługi Elektroniczne świadczone za pośrednictwem Serwisu
  1. W Serwisie dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Formularz Zamówień oraz Newsletter.
  2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem kliknięcia przez Klienta w przycisk „Zamów produkt”.
  3. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia i kliknięciu pola „Wyślij”.
  4. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działanie systemu, leżące po stronie Usługobiorcy, w szczególności za awarie sprzętu Usługobiorcy czy brak dostępu przez Usługobiorcę do Internetu lub jego niewłaściwe działanie.
  6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania działania Sklepu, w wyniku trwających prac modernizacyjnych, konserwacyjnych Serwisu lub w wyniku awarii serwerów, na których znajduje się Serwis.
  7. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  8. Usługobiorca może w sprawach związanych z działaniem Serwisu, zgłaszać swoje uwagi na adres agnieszka.zajac@tucudanakiju.pl
 8. Rozdział – Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 9. Rozdział – Dane osobowe
  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest tu Cuda Na Kiju Agnieszka Zając, ul. Kęcka 31, 43-340 Kozy, NIP: 5471985966. Możesz się z nami skontaktować pisząc maila na adresagnieszka.zajac@tucudanakiju.pl lub dzwoniąc pod numer 504695235.
  2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Prawo podatkowe oraz Prawo rękojmi).
  3. Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną np. w celu prowadzenia korespondencji email pomiędzy stronami umowy lub świadczącym usługi informatyczne np. serwisowanie komputerów lub serwerów na których zlokalizowane są Państwa dane. Ponadto dane zostaną przekazane firmom świadczącym nam usługi księgowe i transportowe.
  4. Dane Państwa będą przetwarzane przez :
   1. Okres 2 lat w zakresie niezbędnym do wykonania prawa rękojmi – dane przekazane podczas składania zamówień;
   2. Okres pełnych 5 lat kalendarzowych w przypadku danych przekazanych nam w celach rachunkowych;
   3. Okres świadczenia usługi Konta użytkownika, w przypadku danych przekazanych nam podczas zakładania konta.
  5. Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt mailowy lub skorzystania z funkcjonalności Naszego serwisu Internetowego.
  7. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, żądanie ich usunięcia jest ograniczone przez prawny obowiązek ciążący na Administratorze a wynikający z przepisów Podatkowych lub Prawa Rękojmi.
  8. Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (do 25 maja 2018 roku Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).
  9. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności.
 10. Rozdział – Postanowienia końcowe
  1. Regulamin obowiązuje od dnia publikacji na stronach Sklepu.
  2. W każdym wypadku, a w szczególności, jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Sprzedawcą a Klientem są sądy Rzeczpospolitej Polskiej.
  3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, poprzez ogłoszenie na stronie Serwisu.
  4. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na umowy zawarte przed dniem ogłoszenia Regulaminu
  5. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
   1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),
   2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827z zm.)
   3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)