Rozdział 1  Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy tucudanakiju.pl (zwanego dalej Sklepem Internetowym) prowadzony jest pod adresem serwisu Internetowego https://tucudanakiju.pl zwanego dalej Serwisem.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest tu Cuda Na Kiju Agnieszka Zając, ul. Matusiaka 9/102, 43-316 Bielsko-Biała, NIP: 5471985966, Kontakt: agnieszka.zajac@tucudanakiju.pl, telefon: 507988698.
 3. Postanowienia tego Regulaminu stanowią wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego zawieranej pomiędzy kupującym a Sprzedawcą, chyba że w indywidualnej umowie sporządzonej na piśmie strony postanowią zmodyfikować poszczególne postanowienia umowne.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach internetowych Sklepu oraz w Rozdziale 8 Regulaminu.
 5. Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony w taki sposób, aby mogła zapoznać się z ich treścią, za pośrednictwem strony internetowej bądź adresu e-mail, chyba że strony umówiły się inaczej.
 6. Stronami umowy mogą zostać jedynie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub występują w imieniu podmiotu, który taką zdolność posiada.
 7. Udostępnione treści cyfrowe o których mowa w Rozdziale 2 pkt. 20 są własnością Sprzedawcy i są chronione prawami autorskimi. Po zakupie mogą być wykorzystywane przez Klienta wyłącznie w celach edukacyjnych zgodnych z opisem Towaru. Zabrania się ich rozpowszechniania, kopiowania, zmieniania lub jakichkolwiek innych czynności mogących naruszyć prawa autorskie.
 8. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania KART PRODUKTÓW oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. komputer lub podobne urządzenie z dostępem do sieci Internet i przeglądarką;
  2. internetową typu: Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari lub inne;
  3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Rozdział 2  Słowniczek Regulaminu

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH – jest to podmiot decydujący o zakresie, sposobie i celu zbierania i przetwarzania danych osobowych zebranych za pośrednictwem serwisu Internetowego.
 2. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Użytkownika.
 4. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 5. FUNKCJONALNOŚĆ – zdolność treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia;
 6. GRUPA NA FACEBOOKU – społeczność uczestników kursu utworzona przez Usługodawcę, działająca w ramach portalu portalu społecznościowego Facebook, działającego pod adresem internetowym https://facebook.com.
 7. KARTA PRODUKTU – strona www zawierająca opis TOWARU;
 8. KLIENT – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która zawarła lub zamierza zawrzeć umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.
 9. KONSUMENT – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 10. KONTO UŻYTKOWNIKA – Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę. Konto użytkownika stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę, informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym oraz materiały cyfrowe udostępnione wraz z zakupionymi przez Klienta kursami. Założenie i korzystanie z Konta użytkownika jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy Sprzedaży.
 11. KURS – towar cyfrowy dostępny wyłącznie dla usługobiorców korzystających z Konta Użytkownika, składający się na udostępniane na stronie serwisu treści wideo oraz dokumenty w formie PDF. W ramach kursu Sprzedawca udostępnia Klientowi wsparcie pozakupowe na zasadach opisanych w Karcie Produktu oraz w treści niniejszego Regulaminu.
 12. POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH – to czynność polegająca, na udostępnieniu podanych nam danych osobowych innemu podmiotowi, który wykonuje dla nas zleconą usługę. Podmiot, któremu powierzyliśmy dane osobowe, może je wykorzystywać jedynie w celu realizacja usługi, a po zakończeniu jej świadczenia zobowiązany jest usunąć lub zwrócić nam wszystkie przekazane przez nas dane osobowe.
 13. PRZEDSIĘBIORCA – osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 14. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 15. REGULAMIN – niniejszy regulamin zakupów Sklepu Internetowego.
 16. SERWIS – serwis Internetowy pod adresem którego działa Sklep Internetowy.
 17. SKLEP INTERNETOWY – sklep działający pod adresem www: https://tucudanakiju.pl
 18. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – właściciel Sklepu Internetowego, o którym jest mowa w Rozdziale 1 pkt. 2 niniejszego Regulaminu.
 19. ŚRODEK POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ – każdy środek, który bez jednoczesnej fizycznej obecności Usługodawcy i Usługobiorcy można wykorzystywać do kontaktu między stronami umowy, np. poczta email, grupa facebook.
 20. TOWAR – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 21. TREŚCI CYFROWE – oznacza znajdujące się w ofercie Sklepu produkty w formatach elektronicznych, w tym w szczególności e-Booki, nagrania audio itp. Do odczytania Treści Cyfrowych niezbędne jest zainstalowanie oprogramowania Adobe Acrobat Reader lub innego wskazanego w Karcie Produktu danej Treści Cyfrowej oraz założenie KONTA UŻYTKOWNIKA.
 22. TRWAŁOŚĆ – zdolność towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania.
 23. TRWAŁY NOŚNIK – materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 24. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 25. USŁUGA CYFROWA – usługę pozwalającą na:
  1. wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej,
  2. wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi,
  3. inne formy interakcji za pomocą danych w postaci cyfrowej;
 26. USŁUGOBIORCA – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta lub zamierza korzystać z usług świadczonych przez USŁUGODAWCĘ.
 27. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia będące potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

Rozdział 3  Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym.
 2. W celu złożenia zamówienia Klient zobowiązany jest do założenia Konta użytkownika.
 3. Cena Produktów uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia oraz w formie wiadomości e-mail po złożeniu zamówienia.
 4. Potwierdzenie o którym jest mowa powyżej jest przesyłane w formie wiadomości e-mail na podany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia adres mailowy. Wiadomość ta zawiera w szczególności:
  1. dane sprzedawcy oraz formy kontaktu;
  2. przedmiot Umowy Sprzedaży wraz z ostateczną ceną oraz kosztami wysyłki oraz zasadami i terminem płatności;
  3. pouczenie o zasadach odstąpienia od umowy przez Konsumenta (Załącznik nr 1 do Regulaminu);
  4. treść regulaminu wraz z wzorami odstąpienia od umowy czy zgłoszenia reklamacji w przypadku braku zgodności z umową (załącznik nr 2 i 3 do Regulaminu);
  5. potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, oraz treść oświadczenia, że Konsument przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej wykonania przez Sprzedawcę;
  6. otrzymanie zgody na wykonywanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy za którą konsument jest zobowiązany oraz treść oświadczenia, że Konsument przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od umowy z chwilą jej pełnego wykonania przez Sprzedawcę.
 5. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez:
  1. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz
  2. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3 (trwały nośnik)

Rozdział 4  Formy i termin płatności, koszty i czas dostawy

 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  1. Przelew tradycyjna na rachunek bankowy: tu Cuda Na Kiju Agnieszka Zając, ul. Matusiaka 9/102, 43-316 Bielsko-Biała, nr konta: 87 1160 2202 0000 0002 2769 7717, tytułem: nr zamówienia. Przelew powinien być dokonany w terminie 14 dni od chwili złożenia zamówienia. Brak przelewu oznacza automatyczne odstąpienie od umowy – dotyczy to zarówno Klienta będącego lub niebędącego Konsumentem. Kompletowanie Produktów do wysyłki, rozpoczyna się wraz z chwilą zaksięgowania wpłaty na konto.
  2. Płatność elektroniczna – płatność za pomocą systemu płatności, do którego Klient zostanie przekierowany w celu dokonania płatności. Dokonanie płatności jest możliwe z chwilą zakończenia wypełniania formularza zamówienia. Kompletowanie produktów rozpoczyna się z chwilą zaksięgowania wpłaty przez Sprzedawcę. Niedokonanie płatności skutkować będzie automatycznym odstąpieniem od umowy sprzedaży. Wszelkie spory związane z dokonaną płatnością, rozstrzygane są bezpośrednio przez Klienta z operatorem płatności. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przebieg płatności ani za udostępnione dane np. kart kredytowych, na stronie operatora płatności. Rozliczeniem transakcji za zgodą i wyborem Klienta, zajmuje się: Przelewy24 – PayPro SA ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, NIP: 779-236-98-87, Regon: 301345068, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000347935, wysokość kapitału zakładowego: 4 500 000 zł. Działalność PayPro SA jako Krajowej Instytucji Płatniczej podlega nadzorowi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest realizowana w formie nieodpłatnej lub odpłatna. Koszty dostawy Produktu są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Termin dostawy treści cyfrowych jest natychmiastowy, licząc od dnia zaksięgowania płatności przez Sprzedawcę, o ile klient wyraził zgodę na dostarczenie produktu przed upływem 14 dni i tym samym zrezygnował z prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży.

Rozdział 5  Prawo do odstąpienie od umowy

 1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcom na prawach Konsumenta, który zawarł umowę na odległość, może z pominięciem produktów opisanych w pkt 2 poniżej, w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt.6. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się z chwilą dostarczenia Towarów do Klienta lub wskazanych przez niego osób. W przypadku dostawy wielu Towarów bieg rozpoczyna się z chwilą dostarczenia ostatniego towaru. Dla pozostałych umów bieg rozpoczyna się z chwilą zawarcia umowy.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. ustaw Poz 827 z zm.) prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem Sprzedawcy lub na odległość nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:
  1. dostarczenia treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Klient jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli dostarczenie treści odbyło się za zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, oraz otrzymał potwierdzenie na TRWAŁYM NOŚNIKU;
  2. o świadczenie usług, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, oraz otrzymał potwierdzenie na TRWAŁYM NOŚNIKU;
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy (Załącznik nr 2 do Regulaminu) może zostać złożone:
  1. tradycyjnie pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres tu Cuda Na Kiju Agnieszka Zając, ul. Matusiaka 9/102, 43-316 Bielsko-Biała, gdzie data stempla pocztowego lub nadania przesyłki jest wiążąca przy ustalaniu zachowania terminu, o którym jest mowa w pkt. 1, lub
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka.zajac@tucudanakiju.pl.
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza będącego załącznikiem do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Sprzedawca niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy prześle konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić klientowi koszt zamówionych produktów oraz różnicę w cenie pomiędzy wybranym przez niego sposobem dostarczenia towaru a najtańszym oferowanym przez Sprzedawcę sposobem jego dostarczenia. Zwrotowi nie podlegają poniesionych przez Klienta koszty zwrotu Produktów do Sprzedawcy.
 8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, konsument jest zobowiązany zaprzestać korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ich osobom trzecim.
 10. Od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Sprzedawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone lub wytworzone przez konsumenta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę, z wyjątkiem treści, które:
  • 10.1 są użyteczne wyłącznie w związku z treścią cyfrową lub usługą cyfrową, które stanowiły przedmiot umowy;
  • 10.2 dotyczą wyłącznie aktywności Klienta w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez sprzedawcę;
  • 10.3 zostały połączone przez Sprzedawcę z innymi danymi i nie mogą zostać z nich wydzielone lub mogą zostać wydzielone jedynie przy nakładzie niewspółmiernych wysiłków;
  • 10.4 zostały wytworzone przez Klienta wspólnie z innymi Klientami, którzy nadal mogą z nich korzystać.
 11. Za wyjątkiem sytuacji opisanych w pkt. od 10.1 do 10.3, Sprzedawca na żądanie Klienta udostępnia mu treści inne niż dane osobowe, które zostały dostarczone lub wytworzone przez niego w trakcie korzystania z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej dostarczonych przez Sprzedawcę.
 12. Klient ma prawo odzyskać treści cyfrowe od Sprzedawcy nieodpłatnie, bez przeszkód ze strony Sprzedawcy, w rozsądnym terminie i powszechnie używanym formacie przeznaczonym do odczytu maszynowego.
 13. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca może uniemożliwić Klientowi dalsze korzystanie z treści cyfrowych lub usługi cyfrowej, w szczególności przez uniemożliwienie dostępu do treści cyfrowych lub usługi cyfrowej lub zablokowanie konta użytkownika. Przepis ten nie ma wpływu na uprawnienia Klienta, o których mowa w ust. 11.
 14. Wszelkie dalsze wykorzystywanie materiałów udostępnionych przez Usługodawcę jest bezprawne i może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną i lub karną wynikającą z przepisów Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Rozdział 6 Reklamacja i brak zgodności towaru z umową

 1. Niniejszy punkt określa procedurę rozpatrywania reklamacji wspólną dla wszystkich reklamacji składanych do Sprzedawcy, w szczególności reklamacji dotyczących Produktów, Umów Sprzedaży, Usług Elektronicznych oraz pozostałych reklamacji związanych z działaniem Sprzedawcy lub Sklepu Internetowego.
 2. W razie braku zgodności towaru z umową konsumentowi oraz przedsiębiorcom na prawach konsumenta przysługują uprawnienia określone w niniejszym rozdziale. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru na konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło będące towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu XI działu II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 i 2337). Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.
 3. W przypadku, gdy stroną umowy jest Klient, będący Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt lub braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży zostaje wyłączona.
 4. Sprzedawca odpowiada przed Klientem niebędącym Przedsiębiorcą na podstawie Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności zapisami Rozdziału 5a i 5b Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Towaru z Umową Sprzedaży.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w Art. 43b ust. 2 lub 3 Ustawy o prawach konsumenta, jeżeli konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towar.
 6. Reklamację (Załącznik nr 3 do Regulaminu) może zostać złożone:
  1. tradycyjnie pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres tu Cuda Na Kiju Agnieszka Zając, ul. Matusiaka 9/102, 43-316 Bielsko-Biała, gdzie data stempla pocztowego lub nadania przesyłki jest wiążąca przy ustalaniu zachowania terminu, o którym jest mowa w pkt. 1, lub
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: agnieszka.zajac@tucudanakiju.pl.
 7. Zaleca się by Klient w opisie reklamacji podał informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową.
 8. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.
 9. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
  1. doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
  2. Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową zgodnie;
  3. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;
  4. brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w ust. 8;
  5. z oświadczenia Sprzedawca lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 10. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 11. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną – w zależności od sposobu złożenia reklamacji.

Rozdział 7 Zasady i warunki udzielania wsparcia dla uczestników kursu.

 1. Wsparcie dla uczestników kursu jest realizowane w czasie i na zasadach wskazanych w opisie Produktu.
 2. Wsparcie dla kupujących jest realizowane przez Usługodawcę poprzez:
  1. udzielanie odpowiedzi na zadawane przez uczestników pytania za pośrednictwem emaila
  2. lub w ramach utworzonej dla kursantów grupy zamkniętej na portalu Facebook.
 3. Wsparcie stanowi nierozdzielną część Produktu i nie stanowi przedmiotu oddzielnej umowy sprzedaży.
 4. W ramach wsparcia uczestnik otrzyma od Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej adres grupy na facebooku, gdzie po wysłaniu zgłoszenia i weryfikacji tożsamości (podaniu adresu email i numeru zamówienia) będzie mógł zadawać pytania i wymieniać doświadczenia z innymi uczestnikami Kursu. Udział w grupie jest nie obligatoryjny i nie niesie ze sobą dostępu do dodatkowych treści.
 5. W celu uzyskania wsparcia klient musi posiadać:
  1. komputer osobisty, przenośny, tablet lub smartphone z zainstalowaną przeglądarką Internetową np. Google Chrome, Internet Explorer, Opera lub inną;
  2. dostęp do Internetu;
  3. posiadać dostęp do konta pocztowego email;
  4. posiadać oprogramowanie umożliwiające odczyt plików PDF np. Adobe Reader.
 6. Usługodawca nie zapewnia dostępu do środków technicznych, o których jest mowa w Rozdziale 7 pkt 5.1-5.4.
 7. Strony uzgadniają, że chwilowe problemy techniczne związane ze świadczeniem usługi, np. awaria Internetu, powodująca brak dostępu do publicznej sieci Internet po jednej ze stron Umowy, nie są podstawą do zmiany terminu świadczenia usługi.

Rozdział 8 Usługi Elektroniczne świadczone za pośrednictwem Sklepu Internetowego

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto użytkownika oraz Formularz Zamówień.
 2. Konto użytkownika – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu następujących kroków przez Usługobiorcę:
  1. wypełnieniu Formularza Rejestracji,
  2. kliknięciu pola „Zarejestruj się”
 3. Usługa Konto użytkownika świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, do usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy.
 4. Rezygnacja z konta użytkownika wiąże się z utratą dostępu do udostępnionych przez Usługodawcę treści cyfrowych.
 5. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta TOWARU do wirtualnego koszyka w Sklepie Internetowym.
 6. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu przez Klienta Formularza Zamówienia i kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego pola „Kupuję i płacę”.
 7. Przed złożeniem zamówienia (kliknięcia pola Kupuję i płacę) istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).
 8. Usługa Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie przez okres korzystania z tej usługi przez Klienta, czyli do złożenia zamówienia lub rezygnacji ze składania zamówienia.
 9. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe działanie systemu, leżące po stronie Usługobiorcy, w szczególności za awarie sprzętu Usługobiorcy, czy brak dostępu przez Usługobiorcę do Internetu lub jego niewłaściwe działanie.
 10. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszania działania Sklepu Internetowego, w wyniku trwających prac modernizacyjnych, konserwacyjnych Serwisu lub w wyniku awarii serwerów, na których znajduje się Serwis.
 11. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 12. Usługobiorca może w sprawach związanych z działaniem Serwisu, zgłaszać swoje uwagi na adres …..
 13. Tryb postępowania reklamacyjnego dotyczący Usług Elektronicznych wskazany jest w Rozdziale 6.

Rozdział 9 Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych zgromadzonych w ramach funkcjonowania Serwisu jest tu Cuda Na Kiju Agnieszka Zając, ul. Matusiaka 9/102, 43-316 Bielsko-Biała, NIP: 5471985966, Kontakt: agnieszka.zajac@tucudanakiju.pl, telefon: 507988698.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy oraz wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 3. Dane związane z realizacją umowy będą przekazywane na podstawie umowy powierzenia firmom dostarczającym infrastrukturę informatyczną np. w celu prowadzenia korespondencji email pomiędzy stronami umowy lub świadczącym usługi informatyczne np. serwisowanie komputerów lub serwerów, na których zlokalizowane są Państwa dane. Dodatkowo dane będą przekazane firmie świadczącej na naszą rzecz usługi księgowe.
 4. Osobnym Administratorem danych osobowych jest bank, operator płatności elektronicznej.
 5. Dane Państwa będą przetwarzane przez:
  1. Okres 6 lat od dnia zakupu, w celu realizacji praw konsumenta zapisanych w Ustawie o prawach konsumenta – dane przekazane podczas składania zamówień;
  2. Okres pełnych 6 lat kalendarzowych w przypadku danych przekazanych nam w celach rachunkowych;
  3. Okres świadczenia usługi Konta użytkownika w przypadku danych przekazanych nam podczas zakładania konta;
 6. Mają Państwo prawo żądać od nas dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wnieść sprzeciw wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. W celu skorzystania z powyższych praw prosimy o kontakt mailowy lub skorzystania z funkcjonalności Naszego serwisu Internetowego.
 8. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu, wniosek o którym jest mowa w pkt. 6, powinien dodatkowo zawierać uzasadnienie.
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, żądanie ich usunięcia jest ograniczone przez prawny obowiązek ciążący na Administratorze wynikający z przepisów Podatkowych lub Ustawy o prawach konsumenta.
 10. Dane Państwa będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.
 11. Jeśli uznają Państwo, że dane są przetwarzane w sposób niewłaściwy lub niezgodny z prawem przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych, ich gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania oraz zasad wykorzystywania plików cookies znajdują się w naszej Polityce Prywatności.

Rozdział 10 Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsług dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Rozdział 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023.
 2. W każdym wypadku, a w szczególności, jeżeli Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Sprzedawcą a Klientem są sądy Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, poprzez ogłoszenie na stronie Serwisu oraz wysłanie informacji mailowej do zarejestrowanych użytkowników Serwisu.
 4. Zarejestrowani użytkownicy serwisu mają prawo do wniesienia sprzeciwu wobec zmiany Regulaminu, poprzez wysłanie e-maila na adres Sprzedawcy w przeciągu 14 dni od chwili otrzymania powiadomienia o zmianie.
 5. Skorzystanie z prawa, o którym jest mowa w punkcie 4, skutkować będzie zaprzestaniem świadczenia usług elektronicznych w postaci Konta Użytkownika,
 6. Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na umowy zawarte przed dniem ogłoszenia Regulaminu
 7. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:
  1. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),
  2. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827z zm.)
  3. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)